• Zgłoś projekt
 • Zostań Aniołem Biznesu
 • Szkolenia
 • Centrum Wiedzy
 • e-Learning

Polityka w sieci

Polityka sieci

POLITYKA SIECI
GILDII ANIOŁÓW BIZNESU

 

 1. Wszelkie działania GAB cechuje przejrzystość i dążenie do respektowania uznanych standardów etyki, będących podstawą do budowania zaufania oraz relacji o charakterze partnerstwa pomiędzy Uczestnikami GAB.
 2. Uczestnicy GAB biorą udział w GAB w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i rzetelny, nie podejmując zachowań szkodzących sobie nawzajem oraz sieci GAB.
 3. Anioł Biznesu GAB angażuje w Projekty wyłącznie kapitał pochodzący z legalnych źródeł w celu zachowania transparentności działalności sieci GAB.
 4. W celu zachowania bezpieczeństwa sieci GAB, Bazy Danych GAB oraz proces rejestracyjny Projektów są zabezpieczone przez system certyfikatów bezpieczeństwa sieciowego.
 5. Wszelkie dane dotyczące Uczestników GAB, w szczególności dane osobowe, są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 6. Projektodawca przedstawia informacje o Projekcie, a Anioł Biznesu o swojej ofercie inwestycyjnej, uczciwie i z zachowaniem należytej staranności.
 7. Uczestnicy GAB podejmują działania w sposób profesjonalny i uczciwy oraz wspierają się w stosunkach gospodarczych, aby doprowadzić do powstania relacji partnerskich pomiędzy nimi.
 8. Uczestnicy GAB respektują zasady uczciwego biznesu i wykonują wszelkie obowiązki z nich wynikające w celu wzmacniania zaufania we wzajemnych stosunkach.
 9. Uczestnicy GAB zawierają Umowę Inwestycyjną w sposób legalny oraz sumiennie wykonują postanowienia z niej wynikające.
 10. Uczestnicy GAB przestrzegają prawa powszechnie obowiązującego oraz norm etycznych zwyczajowo przyjętych w stosunkach gospodarczych.
 11. Uczestnicy GAB nie ujawniają osobom trzecim jakichkolwiek poufnych informacji dotyczących Projektu, innych uczestników GAB, w tym stron Umowy Inwestycyjnej, ani nie wykorzystują ich do innych celów niż wynikające z Regulaminu GAB
 12. Uczestnicy GAB rozwiązują wszelkie sprawy sporne w drodze ugodowej i z poszanowaniem argumentów drugiej strony.
 13. Uczestnicy GAB dbają o swoje dobre imię i dochodzą jego ochrony w sposób przewidziany prawem.
ŁARR
Kapitał na inwestycje. Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego