• Zgłoś projekt
 • Zostań Aniołem Biznesu
 • Szkolenia
 • Centrum Wiedzy
 • e-Learning

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Gildii Aniołów Biznesu

Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

§ 1

Przepisy Ogólne


 1. „Gildia Aniołów Biznesu” (zwana dalej GAB) jest projektem realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (zwaną dalej ŁARR S.A.), na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, zgodnie z umową nrUDA-POIG.03.03.01-00-005/09-00 z dnia 02.09.2009, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3 – kapitał dla innowacji, działanie3.3 – tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zwane dalej MSP).
 2. Główną siedzibą Gildii Aniołów Biznesu jest siedziba ŁARR S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
 3. Gildia Aniołów Biznesu  ma na celu:
  • ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP,
  • zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla firm zamierzających realizować innowacyjne projekty o charakterze inwestycyjnym,
  • stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z innowacyjnymi przedsiębiorcami poszukującymi źródeł finansowania,
  • propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez sieć GAB poprzez działania informacyjne i edukacyjne,
  • umożliwienie uczestnikom GAB uzyskania merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów z Bazy Ekspertów, w szczególności przy niezbędnych opracowaniach zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej, na zasadach ustalonych indywidualnie i samodzielnie przez Uczestnika GAB i eksperta.

§ 2

Słownik


 1. Profil Projektodawcy – dane dotyczące Projektodawcy zawarte w Formularzu Rejestracyjnym Projektodawcy.
 2. Formularz Rejestracyjny Projektodawcy – dokument zawierający opis Projektodawcy.
 3. Projektodawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną - autor Projektu lub uprawniony na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, poszukujący kapitału na jego realizację, który:
  • wypełnił Formularz Rejestracyjny Projektodawcy,
  • został zarejestrowany w Bazie Uczestników GAB.
  • zaakceptował niniejszy Regulamin oraz Politykę Sieci,
  • zawarł umowę o warunkach uczestnictwa Projektodawcy w Gildii Aniołów Biznesu (Umowa z Projektodawcą),
 4. Projekt – opis przedsięwzięcia Projektodawcy opisany w Formularzu Rejestracyjnym Projektu, zawierający m. in. informacje dotyczące produktu/usługi, innowacyjności projektu, rynku i sprzedaży, zasobów, a także informacje finansowe, charakterystykę istniejących i potencjalnych ryzyk oraz spodziewane korzyści.
 5. Formularz Rejestracyjny Projektu – dokument zawierający charakterystykę Projektu.
 6. Umowa z Projektodawcą - umowa zawarta pomiędzy Projektodawcą a ŁARR S.A. określająca zasady uczestnictwa Projektodawcy w GAB.
 7. Biznesplan - opis Projektu sporządzony zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Anioła Biznesu.
 8. Komitet Oceniający GAB – zespół osób zatrudnionych przez ŁARR S.A. powołanych do oceny Projektów.
 9. Baza Przedsięwzięć Kwalifikowanych GAB – rejestr Projektów zawierający pozytywnie ocenione Projekty przez Komitet Oceniający GAB.
 10. Profil Anioła Biznesu –dane dotyczące Anioła Biznesu zawarte w Formularzu Rejestracyjnym Anioła Biznesu, niezbędne do uzyskania statusu Anioła Biznesu.
 11. Anioł Biznesu –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zgłaszająca chęć inwestowania swoich środków pieniężnych i/lub środków niematerialnych w Projekty Projektodawców, która:
  • wypełniła Formularz Rejestracyjny Anioła Biznesu,
  • zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz Politykę Sieci,
  • zawarła umowę o warunkach uczestnictwa Anioła Biznesu w Gildii Aniołów Biznesu (Umowa z Aniołem Biznesu),
  • została zarejestrowana w Bazie Uczestników GAB.
 12. Formularz Rejestracyjny Anioła Biznesu – dokument zawierający opis Anioła Biznesu.
 13. Umowa z Aniołem Biznesu - umowa zawarta pomiędzy Aniołem Biznesu a ŁARR S.A. określająca zasady uczestnictwa Anioła Biznesu w GAB.
 14. Umowa Inwestycyjna – umowa dotycząca zaangażowania kapitałowego Anioła Biznesu w Projekt, zawierana samodzielnie i indywidualnie pomiędzy Projektodawcą a Aniołem Biznesu.
 15. Baza Uczestników GAB – rejestr danych o Uczestnikach GAB, prowadzony przez ŁARR S.A.
 16. Uczestnik GAB – Projektodawcy i Aniołowie Biznesu zarejestrowani w GAB.
 17. Polityka Sieci – zasady etyczne obowiązujące wszystkich Uczestników GAB.
 18. Dane Poufne - wszelkie dane uzyskane w związku z procesem kojarzenia Uczestników, w szczególności: dane osobowe Uczestników zawarte w Bazie Uczestników GAB, oraz dane dotyczące Projektów.
 19. Baza Ekspertów GAB – udostępniana przez GAB baza podmiotów świadczących usługi wsparcia Uczestników GAB przy przygotowaniu i zawarciu Umowy Inwestycyjnej na warunkach ustalonych niezależnie i indywidualnie przez Uczestnika GAB z danym ekspertem.
 20. Użytkownik – Uczestnik i/lub każdy podmiot niezarejestrowany w GAB korzystający w jakikolwiek sposób z platformy internetowej GAB.
 21. Bazy Danych – baza obejmująca: Bazę Uczestników GAB, Bazę Ekspertów GAB, Bazę Przedsięwzięć Kwalifikowanych GAB a także wszelkie inne bazy danych tworzone przez ŁARR S.A. w związku z GAB.

 

§ 3

Status Anioła Biznesu w GAB


 1. Potencjalny inwestor otrzymuje status Anioła Biznesu w wyniku wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Anioła Biznesu, rejestracji danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Anioła Biznesu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej GAB. Ponadto, warunkiem uzyskania statusu Anioła Biznesu jest:
  • akceptacja niniejszego Regulaminu orazPolityki Sieci
  • zawarcie umowy o warunkach uczestnictwa Anioła Biznesu w GAB (Umowa z Aniołem Biznesu).
Po spełnieniu powyższych warunków Anioł Biznesu uzyskuje dostęp do Bazy Przedsięwzięć Kwalifikowanych GAB.
 1. Anioł Biznesu zobowiązuje się, że nie będzie nawiązywał jakiegokolwiek kontaktu z Projektodawcami do chwili, w której zezwala na to Regulamin oraz nie zawrze żadnej umowy z Projektodawcą bez powiadomienia GAB, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych niniejszym Regulaminem.
 2. Anioł Biznesu akceptuje fakt, iż inwestycja w Projekt może być obciążona wysokim ryzykiem inwestycyjnym przy jednoczesnej możliwości uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

§ 4

Status Projektodawcy w GAB


 1. Użytkownik zostaje Projektodawcą z chwilą spełnienia następujących warunków:
  • wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Projektodawcy, dostępnego  na stronie internetowej GAB,
  • akceptacji niniejszego Regulaminu  oraz Polityki Sieci,
  • zawarcia  umowy o warunkach uczestnictwa Projektodawcy wsieci GAB (Umowa z Projektodawcą),
 2. Projektodawca zobowiązuje się, że:
  • nie będzie nawiązywał jakiegokolwiek kontaktu z Aniołami Biznesu bez powiadomienia GAB,
  • nie zawrze żadnej umowy dotyczącej Projektu zgłoszonego do GAB bez powiadomienia GAB,
  • nie udostępni nikomu Projektu bez powiadomienia GAB (włączając w to zgłaszanie Projektu do innych instytucji zajmujących się kojarzeniem projektodawców z inwestorami), za wyjątkie msytuacji dozwolonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 5

Model transakcyjny GAB


 1. Projektodawca oraz Anioł Biznesu wypełniają odpowiednio Formularz Rejestracyjny Projektodawcy oraz Formularz Rejestracyjny Anioła Biznesu, a także akceptują Regulamin GAB oraz Politykę Sieci poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Formularz Rejestracyjny stanowi ofertę ŁARR S.A. zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Projektodawca oraz Anioł Biznesu wypełniają odpowiedni Formularz Rejestracyjny podając w nim między innymi - adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą, po założeniu Konta, służyć do logowania się na nie. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem oferty ŁARR S.A. Z tą chwilą między ŁARR S.A. a osobą, która wypełniła Formularz Rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. ŁARR S.A. po zawarciu umowy wysyła do osoby, która wypełniła Formularz Rejestracyjny, na podany przez niego adres e-mail,wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 3. Do zarejestrowania odpowiednio Projektodawcy oraz Anioła Biznesu w Bazie Uczestników   GAB niezbędna jest akceptacja Regulaminu, Polityki Sieci oraz zawarcie umowy o warunkach uczestnictwa w sieci GAB
 4. Umowa z Projektodawcą o warunkach uczestnictwa w sieci GAB oraz Umowa z  Aniołem Biznesu o warunkach uczestnictwa w sieci GAB dostępne są tutaj. Po uzupełnieniu umowy o dane odpowiednio Projektodawcy lub Anioła Biznesu akceptacja umowy stanowiąca ofertę zawarcia umowy następuje poprzez klikniecie. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez przyjęcie oferty zawarcia umowy przez ŁARR S.A. w drodze wysłania, na adres mailowy podany przez Projektodawcę lub Anioła Biznesu w Koncie, informacji o przyjęciu oferty złożonej odpowiednio przez Projektodawcę lub Anioła Biznesu. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Projektodawcy lub Anioła Biznesu w taki sposób, że mieli oni możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy między ŁARR S.A. a odpowiednio Projektodawcą lub Aniołem Biznesu.
 5. Projektodawca dokonuje opłaty za zgłoszony Projekt, której wysokość wskazana jest w Umowie z Projektodawcą o warunkach uczestnictwa w sieci GAB natomiast Anioł Biznesu wpłaca roczną opłatę członkowską, której wysokość wskazana jest w Umowie z  Aniołem Biznesu o warunkach uczestnictwa w sieci GAB, poprzez dokonanie odpowiedniej wpłaty na konto ŁARR S.A. podane w każdej z umów. W każdym następnym roku obowiązywania Umowy Anioł Biznesu wpłaca roczną opłatę członkowską na zasadach określonych w Umowie z  Aniołem Biznesu.
 6. Projektodawca zgłasza Projekt do GAB (drogą elektroniczną) celem rejestracji i oceny przez Komitet Oceniający GAB.
 7. Komitet Oceniający GAB dokonuje oceny Projektu zgłoszonego przez Projektodawcę w oparciu o wewnętrzną procedurę obejmującą:
  • Etap I oceny – realizowany w oparciu o dane z Formularza Rejestracyjnego Projektu.
  • Etap II oceny - po pozytywnej ocenie Projektu w Etapie I, Komitet Oceniający przekazuje Projektodawcy zindywidualizowaną prośbę o informacje dodatkowe nieujęte w Formularzu Rejestracyjnym Projektu, a niezbędne do zakończenia oceny wykonalności przedsięwzięcia prowadzonej przez Komitet Oceniający GAB.
 8. Pozytywnie oceniony projekt trafia do Bazy Przedsięwzięć Kwalifikowanych GAB i jest prezentowany Aniołom Biznesu zarejestrowanym w GAB.
 9. Projekt, który nie uzyskał pozytywnej oceny może być rozpatrzony przez Komitet Oceniający GAB po ponownym uzupełnieniu danych przez Projektodawcę.
 10. W przypadku zadeklarowania zainteresowania Projektem przez Anioła Biznesu, Projektodawca przygotuje Projekt wg wskazań i oczekiwań Anioła Biznesu.
 11. Projektodawca ma możliwość skonsultowania wskazań i oczekiwań Anioła Biznesu ze specjalistami z biura GAB.
 12. ŁARR S.A. umożliwia przeprowadzenie w swojej siedzibie prezentacji Projektu na każdym jego etapie, negocjacji oraz zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 13. Anioł Biznesu dokonuje we własnym zakresie analizy przed inwestycyjnej Projektu.
 14. Baza Ekspertów GAB pozostaje do dyspozycji Uczestników GAB.
 15. Projektodawca i Anioł Biznesu prowadzą negocjacje samodzielnie i na własny rachunek oraz ponoszą odpowiedzialność za ustalenie warunków Umowy Inwestycyjnej.
 16. Projektodawca i Anioł Biznesu zobowiązują się do udzielania GAB informacji o prowadzonych negocjacjach, a gdy dojdzie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej do przekazania GAB, informacji o zawarciu w/w umowy na zasadach określonych w odpowiednio w Umowie z Projektodawcą i Umowie z Aniołem Biznesu.

 

§ 6

Zachowanie reguł poufności


 1. Zachowanie w tajemnicy Danych Poufnych stanowi warunek prawidłowego funkcjonowania GAB, co leży w interesie ŁARR S.A a także jego Uczestników. Celem projektu GAB jest kojarzenie Uczestników działających zgodnie z Regulaminem z wyłączeniem nieuprawnionego dostępu do Danych Poufnych. ŁARR S.A może zapewnić właściwe funkcjonowanie platformy internetowej i projektu GAB przy użyciu stosownych zabezpieczeń informatycznych wyłącznie o ile nie nastąpi naruszenie obowiązku zachowania reguł poufności. Stąd warunkiem przystąpienia do GAB jest przestrzeganie przez Uczestnika Regulaminu, a w szczególności zachowanie w tajemnicy Danych Poufnych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Uczestnicy GAB zobowiązują się nie przekazywać osobom trzecim danych charakteryzujących Projektodawcę oraz koncepcji i informacji zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Projektu.
 3. Anioł Biznesu zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek koncepcji i informacji Projektodawcy zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Projektu poza GAB.
 4. Uczestnicy GAB zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać danych identyfikujących Anioła Biznesu.
 5. W przypadku naruszenia reguł poufności określonych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, Uczestnik GAB będzie obowiązany zapłacić na rzecz ŁARR S.A. karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, co nie wyklucza możliwości dochodzenia od niego odszkodowania przewyższającego w/w kwotę kary umownej.

 

§ 7

Bazy Danych ŁARR S.A.


 1. ŁARR S.A. zarządza bazą danych o Projektodawcach i Aniołach Biznesu na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). Projektodawcy i Aniołowie Biznesu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb zarządzania procesem kojarzenia Aniołów Biznesu z Projektodawcami.
 2. Baza Danych oraz  system zgłoszeniowy projektów inwestycyjnych zabezpieczony jest przez system certyfikatów bezpieczeństwa sieciowego typu SSL, wykorzystywanych w bankowości elektronicznej.
 3. Uczestnicy GAB zobowiązują się do przedstawienia GAB informacji i danych ich dotyczących zgodnych z prawdą i są świadomi konsekwencji prawnych wynikających z podania danych nieprawdziwych lub mających wprowadzić w błąd innych Uczestników GAB. Uczestnik GAB zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie zgłosić ŁARR S.A. wszelkie zmiany w danych zarejestrowanych w Bazach Danych.
 4. Uczestnicy GAB oświadczają, że przysługują im prawa do zgłoszonego Projektu, danych uzupełniających i ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność względem innych Uczestników, ŁARR S.A. lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wyrządzone przy lub w związku z zamieszczeniem lub wykorzystaniem w/w danych.
 5. Projektodawcy i Aniołowi Biznesu  przysługuje prawo do wycofania się z GAB po uprzednim pisemnym powiadomieniu GAB zgodnie z zasadami określonymi w Umowie z Projektodawcą i w Umowie z Aniołem Biznesu
 6. Treści zamieszczone na platformie internetowej GAB są chronione prawem autorskim. Korzystanie z informacji umieszczonych na stronach platformy internetowej GAB nie oznacza nabycia przez  jej użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami).

 

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności ŁARR S.A.


 1. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność  lub aktualność danych przekazanych przez Uczestników GAB lub ekspertów.
 2. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów z Bazy Ekspertów GAB podjęte przy lub w związku z realizacją GAB.
 3. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zakwalifikowania Projektu przez Komitet Oceniający GAB.
 4. ŁARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zawarcia, jak również nie zawarcia Umowy Inwestycyjnej między Uczestnikami GAB.
 5. ŁARR S.A. zobowiązuje się nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Projektodawców informacji zawartych w Formularzu Rejestracyjnym Projektu, uszczegółowionych danych oraz danych zawartych w Biznesplanie, w celach innych niż ich prezentacja Aniołom Biznesu.

 

§ 9

Opłaty


 1. Od dnia 14.03.2014r. uczestnictwo w GAB podlega opłatom zarówno ze strony Projektodawcy jak i Anioła Biznesu.
 2. Anioł Biznesu opłaca opłatę członkowską z góry na okres kolejnych 12 miesięcy, a jej wysokość wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) rocznie brutto.
 3. Projektodawca opłaca opłatę rejestracyjną  w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za każdy zgłoszony Projekt.
 4. W przypadku zawarcia pomiędzy Uczestnikami GAB Umowy Inwestycyjnej – ŁARR S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% wartości zaangażowania kapitałowego Anioła Biznesu w Projekt plus podatek VAT, płatne solidarnie przez Uczestników GAB.   
 5. Szczegółowe zasady uiszczania opłat i wynagrodzenia określone zostały w Umowie z Projektodawcą i w Umowie z Aniołem Biznesu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili jego akceptacji, zgodnie z § 5 ust. 1.
 3. ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie za powiadomieniem drogą elektroniczną Uczestników GAB na odpowiednie Konto z tym, że zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ŁARR S.A. który nie będzie krótszy niż 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie stanowi dla Uczestników GAB podstawę do rozwiązania zawartych umów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2014r. i ma zastosowanie również do Projektodawców, którzy  posiadają już status Uczestnika GAB jednakże zamierzają zgłosić nowy Projekt.   
ŁARR
Kapitał na inwestycje. Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego